Veri sorumlusu sıfatına sahip Tepzone Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “Tepzone” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca iş bu Aydınlatma Metni ile Tepzone tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1- Kişisel Veri Nedir?

KVKK’da kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre gerçek bir kişiye ait olmak kaydıyla, isim, telefon numarası, e-posta adresi, T.C Kimlik numarası gibi bilgiler kişisel veri kapsamındadır.

2-  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Veri KategorisiKapsam
Kimlik BilgisiT.C kimlik numarası, Vergi Kimlik numarası, ad, soyad, unvan
İletişim BilgisiAdres, e-posta, telefon numarası, KEP adresi
Finans BilgileriIBAN, Banka bilgileri, hesap bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri,
İşlem Güvenliği Bilgileriİnternet giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgisi, IP adres bilgisi, cihaz bilgisi
Müşteri İşlem BilgileriSipariş, fatura bilgileri, teslimat bilgisi
İşitsel Kayıt ve Görüşme Kaydı BilgileriPlatform üzerinden yapılacak olan görüşmelere ilişkin kayıtlar ve çağrı merkezi ile görüşmeniz halinde ses kaydı bilgisi

3- Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Veri KategorisiToplama YöntemiHukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi, İletişim BilgisiSözleşme süreci ve başvuru formu, Platform üzerinden bizzat yapacağınız güncellemeler ile kamu kurumlarından elektronik ya da fiziksel ortamdaBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Finans BilgileriSözleşme süreci ve başvuru formu, Platform üzerinden bizzat yapacağınız güncellemeler ile fiziki ve elektronik ortamda, Platform üzerinden yapılan işlemlerin analiz edilmesi suretiyle otomatik olarak.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  
İşlem Güvenliği BilgileriMobil uygulama ya da internet sitesi yoluyla elektronik ortamda otomatik olarakBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Kanunlarda açıkça öngörülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  
Müşteri İşlem Bilgileriİnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan işlemler aracılığı ile elektronik ortamda otomatik olarakBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  
İşitsel Kayıt ve Görüşme Kaydı BilgileriMobil uygulama ya da internet sitesi ve çağrı merkezi yoluyla elektronik ortamda otomatik olarakİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları Nedir?

Veri Kategorisiİşleme Amacı
Kimlik Bilgisi, İletişim BilgisiSözleşmenin kurulması ve ifası Sözleşmenin yetkili kişi tarafından imzalandığının tespiti Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi Platform üzerinden ürün satışının ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi İşlem güvenliğinin sağlanması Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Finans BilgileriSözleşmenin kurulması ve ifası Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi Platform üzerinden ürün satışının ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi İşlem güvenliğinin sağlanması Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
İşlem Güvenliği BilgileriBilgi güvenliğinin sağlanması, Operasyon güvenliğinin sağlanması, Mevzuata uyumun sağlanması, Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Müşteri İşlem BilgileriSözleşmenin kurulması ve ifası Sözleşmenin yetkili kişi tarafından imzalandığının tespiti Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi Platform üzerinden ürün satışının ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi İşlem güvenliğinin sağlanması Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
İşitsel Kayıt ve Görüşme Kaydı BilgileriKullanıcı memnuniyetini sağlamak Müşteri deneyimini artırmak İletişim faaliyetlerini yürütmek Yardım ve destek taleplerini karşılamak Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

4- Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor Mu?

Kişisel verileriniz, pazaryeri operasyonun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, satışını yaptığınız ürünlere yönelik olarak satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin üçüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde yurtiçinde bulunan iştiraklerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz bankalara ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Aynı zamanda yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla, taleple sınırlı olarak kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

5- KVKK Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerinizin aktarıldığı kişilere silme ve yok etme işlemlerinin bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adres  İnönü Mah.Gebze Güzeller Osb Mahallesi Nursultan Nazarbayev Sk. No: 14 Gebze/Kocaeli  adresidir. Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu
 • Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.