İklim Değişikliği Başkanlığı’nın 2024-2028 Planı

2024 – 2028 Stratejik Plan” belgesi, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini ortaya koyuyor.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı, “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi” doğrultusunda yeşil dönüşümü öncülük eden bir yol haritası sunuyor. Plan, bilimsel yöntemlere dayalı, çevresel, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve finansal unsurları içererek iklim değişikliğiyle mücadelede tüm paydaşların katılımını amaçlıyor. Hedefler arasında sera gazı azaltımı, hibe programları, ulusal raporlama, yerel iklim eylem planları, eğitim faaliyetleri ve kurumsal kapasite artışı bulunuyor. İlk altı ayın sonunda hedeflerin gerçekleşme durumu değerlendirilecek ve bir rapor hazırlanacak.

Stratejik Plan Üç Ana Başlık Altında Şekilleniyor

“2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi” doğrultusunda yeşil dönüşümün gerektirdiği adımların atılması için;

 • İklim Değişikliği Stratejileri hazırlanarak izleme mekanizması oluşturulacak ve alınan aksiyonlar takip edicek,
 • Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması kapsamındaki ulusal raporlama ve bildirim yükümlülüklerine ayrılan zaman içinde yerine getirilecek,
 • Sanayi tesislerinden dolayı oluşan sera gazı emisyonları gözlemlenecek, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı ve kullanımı kademeli olarak kullanım dışı bırakılacak,
 • Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (Emission Trading System, ETS) kurulacak, gönüllü karbon piyasası ve ulusal denkleştirme konusunda ilgilenen birim oluşturulacak,
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim finansmanı kapasitesi arttırılacak.

Ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması kapsamında;

 • Türkiye’nin iklim modeli çalışılacak, model sonuçları ile 12 NUTS 1 (Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınırlandırması) bölgesi için etkilenebilirlik ve risk analizleri yapılacak,
 • İklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadele kapsamında tüm iller için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının (YİDEP) hazırlanması ve İl İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulması sağlanacak,
 • Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030) eylemlerini izlemek üzere çevrimiçi bir takip mekanizması oluşturulacak ve aksiyonlar izlenecek,
 • Yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadelede alınacak önlemleri belirlemek üzere interaktif karar destek araçları geliştirilecek,
 • İklim değişikliğine uyum konusunda farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yapılması sağlanacak, iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında hibe programları uygulanacak.

Kurumsal kapasite ve kabiliyetin artırılması için ise;

 • Stratejik yönetim anlayışı güçlendirilecek,
 • Personelin niteliği ve yetkinliği arttırılacak,
 • Kamuoyu farkındalığının oluşturulması, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kurum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

.