Avrupa’da Tekstilde Sürdürülebilirlik Dönemi

Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu tarafından yayımlanan “Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Seçimler İçin Manifesto: Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik İçin Tavsiyeler” başlıklı rapor, sektörün sürdürülebilirliğini ve rekabetçiliğini korumak için politika yapıcılarla daha etkili bir diyalog ortamının oluşturulmasını vurguluyor.

Raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ekonomik büyüme ile sürdürülebilirlik arasında denge kurulması gerektiği vurgulanıyor. Tekstil sektörünü daha düşük çevresel etkiye sahip yeni iş modellerine yönlendiren 16 farklı düzenleme önerisi sunuluyor. Ayrıca, bu düzenlemelerin KOBİ’ler için uygulanabilir olmasının ve sektörü başka ülkelerde üretim yapmaya yönlendirmemesinin de önem taşıdığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği’nin (AB), enerjide fosil yakıt kullanan ve tekstil alanında faaliyet gösteren diğer ülkelerle eşit olmayan rekabete karşı önlem alması gerektiği de öneriler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda sanayide enerji maliyetlerinin düşürülmesi, KOBİ’ler için çeşitli destek ve teşviklerin sağlanması, tekstil değer zincirinde karbon salımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve AB Emisyon Ticaret Sistemi’nden (ETS) elde edilen gelirlerin sanayinin yeşil dönüşümüne yatırılması öneriliyor.

EURATEX, özellikle gençlerin değişen tekstil ekosisteminde yer alabilmeleri için doğru beceri setiyle donatılmalarını teşvik etmektedir. Ayrıca, AB’nin güçlü bir inovasyon politikasıyla endüstriyel stratejisini desteklemesi gerektiği de öneriler arasındadır. Bu kapsamda, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla kaynak ve finansman ayrılmasının önemi vurgulanmaktadır.

Yüksek fiyatlı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin satın alımını teşvik etmek için indirgenmiş bir KDV oranı gibi mali teşviklerin uygulanması da önerilmektedir. EURATEX, kamu otoritelerinin yeşil kamu alımı uygulamalarını etkili bir şekilde hayata geçirmesini ve siparişlerin sürdürülebilirliği temel alarak gerçekleştirilmesini savunmaktadır.

Öneriler arasında AB Tekstil Stratejisi’nin küresel bir Tekstil Stratejisi’ne dönüşmesi ve tüm şirketlerin aynı kurallara tabi olmasını sağlayarak sürdürülebilirlik çabalarının artırılması da yer almaktadır. Bu kapsamda, EURATEX’in hayata geçirdiği ReHubs (Recycling Hubs, Geri Dönüşüm Merkezi) girişimine dikkat çekilmektedir.

ReHubs girişimi, Avrupa’daki tekstil atığı sorununu çözmek ve döngüsel iş modelini geliştirmek için önemli oyuncuları bir araya getirmektedir. 2030 yılına kadar 2,5 milyon ton tekstil atığının geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için Avrupa çapında elyaftan elyafa geri dönüşümü kapsayan 250 endüstriyel proje hayata geçirilmesi planlanmaktadır.